Csillagászati objektumok számítógépes nyilvántartása

A kettős­csillagok észlelésével foglalkozó amatőrök talán legfontosabb irodalmi segédeszközei - a hivatásos csillagászok által készített - ezen objektumok adatait, méréseit tartalmazó kata­lógusok. A magyar amatőrök ezen a területen sincsenek könnyű helyzetben. 1991-ig az egyetlen "hivatalos" hazai beszerzési lehetőség Az észlelő amatőr­csillagász kézikönyve volt, melynek függe­lékében található katalógus 900 Magyarországról megfi­gyelhető kettőst tartalmaz. Szeren­csére ma már jelentősen kedvezőbb a helyzet: a Meteor égisze alatt megjelent Saguaro Astro­nomy Club katalógusa majd' tizszer több objek­tumával szinte minden gyakorlati igényt kielégít. Másrészt nem elérhe­tetlenek a külföldi, főleg nyugati üzletekben kapható ilyen jellegű kiadványok sem.

Sokkal nagyobb jelentőségű azonban a számítás­technika rohamos terjedése, ami esetünkben azt jelenti, hogy a fent említett SAC katalóguson túl akár a 73610 bejegyzést tartalmazó WDS katalógust is otthonában "lapozgat­hatja" az, aki megfelelő számítógéppel rendelkezik. Valószínűleg nem tévedés azt állítani, hogy az IDS-nél nagyobb kettős­kata­lógus hagyományos (nyomtatott) formában nem is fog készülni, mert a számítás­technikai eszközök segítségével minden eddiginél teljesebb és ugyan­akkor egysze­rűbben használható adatbázisok állnak az érdeklődők rendel­kezésére a jövőben.

Ám a tapasz­talat azt mutatja, hogy nincs olyan katalógus, ami az összes többi forrás­munkát feleslegessé tenné! Aki ezzel a témával behatóbban foglalkozik, nem kevés objektumot talál kis terjedelmű, jószerivel "ismeretlen" listákban, cikkekben, melyek a legnagyobb katalógusokból is hiányoznak. Másrészt különböző források más-más időpontban végzett méréseket tartal­maz­hatnak, de esetleges sajtóhibák felde­rítésénél is nagy hasznát vehetjük a kontroll-adatoknak. Épp ezért ajánlható, hogy aki teheti, állítsa össze a rendel­kezésére álló anyagokban szereplő kettősök listáját.

Ez korszerűen számítógéppel, különféle szoftver-segítséggel oldható meg. A megva­lósítás elsőd­legesen a technikai feltéte­lektől függ: nagyobb gépeken több információt tárol­hatunk. Az alábbi­akban nem a téma általános tárgya­lásáról lesz szó, hanem egy konkrét megva­lósításról. A számítógépes adatkezelés legálta­láno­sabban alkalmazott formája az ún. relációs adatbázis, amely rögzített rekord­hosszúsággal dolgozik. Ez a megoldás programozási szempontból egyszerű, de a helyszük­ségletet tekintve kedvezőtlen. Jómagam egy 48 KB-os Sinclair Spectrum gépen készítettem el első nyilván­tartásomat, amelynél ez utóbbi körülmény döntően esik latba.

Nézzük, hogyan oldottam meg ezt a feladatot! Egy objek­tumról 1950-es koordi­nátáit, csillag­képét, nevét és forrás­infor­mációkat tárolok. Körülbelül ez az a minimális adat­mennyiség, ami feltét­lenül szükséges. Az infor­mációk alatt jelen esetben az adott kettősről adatot tartalmazó kiadványok, könyvek stb. listáján túl a Meteor kettős­rovatához beküldött észleléseket és azok esetleges publi­kációját is értem.

Az alapkiépítésű 48 KB-os Spectrum úgynevezett Basic-területe 41781 byte (ebből a pro­cesszor közvetlenül használ kb.100 byte-ot). Ezt a memóriát lehet felosztani az adat­kezelő program és az adatbázis között. Az adat­tárolásra magnetofon állt rendel­kezésemre, amely ugyan nem ideális adat­hordozó, de a Spectrum dícséretére meg kell mondani, hogy öt év alatt a periféria­kezeléssel soha semmilyen probléma nem volt. Viszont ez a tárolási mód meghatározó a program­szervezést illetően: arra törekedtem, hogy minél több adat legyen a memóriában és minél ritkábban kelljen cserélni. Az első kívánalom kielégítésére egyrészt az adatok számára a lehető legtöbb memóriát biztosítjuk, másrészt az adatokat tömören, speciálisan kódoljuk. A program fejlesztése és egyéb okok miatti bővülése után jelenleg 21459 byte van lefoglalva kizárólag az adatok számára. Amikor használat során az adatcsomag nagysága ezt meghaladná, a program - a futás ideiglenes felfüg­gesztésével - gondoskodik két megköze­lítőleg egyenlő részre osztásról, és ez így mehet elvileg akármeddig.

Az adatok kódolása már sokkal nagyobb lehe­tőségeket rejt magában. Erről részletesen nem akarok szólni, beszéljen helyette az adatbázis terjedelme: 5211 kettős­csillag koor­dinátája, neve, csillagképe és összesen 17410 információ hat csomagban, 88 KB terjedelmű, azaz egy kódolt adat átlagosan 2,7 byte-ot igényel. (Egy információ például NN észlelése évvel, hónappal és esetleges publi­kációja kiadvány, év, szám, lapszámmal.) A szem­léle­tesség kedvéért álljanak itt a gamma And képernyőre íródó adatai, amelyek a memóriában 104 byte-ot foglalnak el.

    RA=2008	      D=4205

Gamma AND

RDC 16
Couteau kat. 211
Papp S.-tol/BCH/
Webb kat.79/101
Kettoscsillag utmutato[T8] 4
Webb lista[T34]
A tavcso vilaga(1975) 297
A tavcso vilaga(1958) 520
Eszlelo kezikonyv 159
Mihajlov kat. 27
Megfigyelesek publikacioja:
[1] Albireo 1983/3/15
[2] Meteor 1990/10/36

Amator megfigyelesek:
Papp Sandor 1985/9 [2]
Danko Istvan 1985/10 [2]
SAJAT 9. oldal
SAJAT 42. oldal [1]
Berente Bela 1985/12 [2]
Danko Istvan 1985/8 [2]
Danko Csaba 1985/8 [2]
Bago Balazs 1985/1 [2]
Agai Szabolcs 1984/10
Erdelyi Jozsef 1984/11 [2]
Turoczi Gabor 1986/8 [2]
Rideg Laszlo 1986/10 [2]
Vician Zoltan 1988/6 [2]
Kocsis Antal 1988/10 [2]
Toth Krisztian 1988/12 [2]
Fidrich Robert 1989/10 [2]
Szalma Zsolt 1989/10 [2]
Kiss Laszlo 1990/8 [2]
Cziniel Szabolcs 1990/8 [2]
Konya Andras 1990/8 [2]
Ladanyi Tamas 1990/9

Nagyobb érdeklődésre tarthat számot az adatokat kezelő program. Ez alap­vetően Basic nyelven íródott, de a gyorsaságot és a speciális feladatok kezelését 800 byte hosszú gépi kódú rész biztosítja. A futó program tömörítve van (az utasítások lehetőség szerint ősszevonva) és a numerikus konstansok VAL függvénnyel helyet­tesítve: így maga a program 11215 byte hosszú. A programnak van egy olyan sajátossága, hogy az adatok kódrendszerét meg lehet változtatni, értelem­szerűen bővíteni. Amennyiben egy új név vagy információ a meglevő kódolási válasz­tékkal nem kezelhető, a program felajánlja új kódolás defini­álását Basic nyelven - ez egyik oka annak, hogy nem gondoltam kizáróla­gosan gépi kódban megírni.

Az adatbázis kezelés szokványos és egyszerű funkciókat kínál:
- Adatfelvétel
- Keresés koordináta szerint
- Keresés név szerint
- Terület objektumainak listázása

A rekordok a rektasz­cenzió sorrendjében helyezkednek el. A már egyszer felvett adatok nem módosíthatóak ill. nem törölhetőek.

Új csillag felvételekor, ha rektasz­cenzióban ±0,5 min és deklinációban ±5'-en belül van már objektum, akkor ez kiírásra kerül; ekkor a felvétel mellett szükség szerint választhatunk bővítést, rekordtörlést vagy menübe vissza­térést is. Mindkét keresés (megtalálás után) biztosítja a bővítés és rekord­törlés lehetőségét. Koordináta szerinti keresés a felvételnél leírt kiter­jesztett tarto­mányban történik, a lehetséges egyedüli adat­csomagban. A név szerinti kereséskor külön index biztosítja, hogy csak a lehetséges csomagok betöltésére és vizs­gálatára kerüljön sor. Két-két tetszőleges rektasz­cenzió és deklináció-érték megadásával a határolt terület objek­tumainak koordinátáit és nevét (csillagképét) olvashatjuk a képernyőn. A program nyilván­tartja az adatok változását, irányítja a mentést, annak ellen­őrzését és az adatcsomagok cseréjét.

A Spectrum másik adattároló eszköze a Microdrive. Használa­tához nem szükséges a program adat be- és kivitelen túli gyökeres módosítása. Mivel esetünkben az adat­mozgatás ideje nem függ annak mennyiségétől(!), így a program­szervezés fentebb leírt koncep­ciójának előnyeihez az automatikus adatáramlás kényelme társul. Ez a gyakor­latban egyértelműen megmutatkozott, de az adattárolás bizton­ságáról, érzékeny­ségéről nem volt mód tapasz­talatot szerezni.

Az ismertetett "alapprogram" infor­mációink egyszerű keresését, olvasását biztosítja az adatbázis létrehozása, karban­tartása mellett. Természe­tesen az adatok további, másirányú felhasz­nálása is lehetséges, ha a hozzá szükséges programo(ka)t megírjuk. Másrészt ugyanezzel a programmal más témakörök (pl. mélyég) hasonló adatbázisa is létre­hozható, kezelhető.

***

UTÓSZÓ: A cikk eredetileg 1991-ben íródott - azóta sokat változott a számítás­technika hazai helyzete. Ma talán közel annyi PC van a háztar­tásokban, mint 2-3 évvel ezelőtt a "Home" kate­góriába tartozó Spectrum és Commodore. Miért gondoltam mégis publikálni e cikket? Elsősorban a múlt dokumen­tálása okán (ma már én sem használom ezt a rendszert), másrészt az előbbi változás ered­ménye­képpen ma, 1993-ban egy Spectrum szinte bárki számára elérhető; ilyenformán örömmel venném, ha valakit a program közelebbről érdekelne. Egyúttal a jelen cikk megírásával szeretném azt a kevesek által ismert tényt nyilvános­ságra hozni, hogy a Meteor kettős­rovatának 1984-90-es években történt szerkesztése - az összes észlelés és közlés minden­kori figye­lembe­vételével - a fenti számítógépes nyilván­tartás nélkül gyakor­latilag megold­hatatlan lett volna.


1993.02.14. Nyomtatásban megjelent: Binary körlevél 1993/1.