Az A 1075 kettős­csillag valódi pozíciója

Az esztendő első napja néhány éve számomra csillagászati szempontból különleges alkalom: ekkor töltöm le a USNO honlapjáról a WDS kettős­kata­lógust, és a hozzá tartozó kiegészítő állományokat. Miután megtörténik az értékes anyag beszerzése, nagy feldol­gozási munka veszi kezdetét: alapos elemzés közepette megtörténik az új verzió beillesztése saját fejlesztésű adatbázisomba. Mivel a WDS gazdái folya­matosan bővítik és javítják a katalógust, számos érdekesnél érdekesebb változást lehet találni. Ezek egyikéről kívánok most beszámolni az érdeklődőknek.

A kettős­csillagok nevezéktana sajátságos: alapvetően a felfedező vagy elsőként kata­logi­záló csillagász névkódjából és egy sorszámból áll, de emellett a gyűjtő katalógusok saját sorszámozást is használhatnak. (Az ADS és BDS számok napjainkban is használa­tosak.) Ezzel a módszerrel szakított az IDS és a WDS: itt a csillagpár katalógus­beli azono­sítójának a koordi­nátából képzett tíz karakteres sorozatot tekint­hetjük. Egy kettős­csillag egyik vagy másik neve a szak­iro­dalom számos helyén előfordulhat, ezért esetleges módosítása nagy körül­tekintést igényel. Különösen igaz ez a WDS koordináta típusú azono­sítójára: ha ez nem felel meg a tényleges pozíciónak, akkor megváltoz­tatása és hibásan hagyása egyaránt problémát okozhat. Valamelyest enyhít a gondon, hogy a katalógus néhány éve - folyamatos feltöltéssel - tartal­mazza a pár  főcsilla­gának tized ívmásodperc pontosságú koordi­nátáját is, azonban ennek használata körülményesebb.

Nézzük meg ezek után az A 1075 kettős­csillag esetét.

Az A 1075 környezete
Az A 1075 környezete
(észak lent, kelet jobbra)

Amint a névkód mutatja, a kettőst Robert Grant Aitken fedezte fel, 1905 novemberében: 2,3"-es szög­távolsága gyakorlatilag azóta sem változott. Bár paraméterei alapján kellemes párnak mond­hatjuk, a WDS mindössze kilenc mérést tart róla nyilván. A szintén Aitken által össze­állított ADS katalógus szerinti száma ADS 6604, WDS azonosítója 2005-ig 08091+5759. A 8,7m-s főcsillag DM száma BD +58o1098. Az objektum a Hiúz csillagkép területén található: a Guideból készített térkép­részleten 1 számmal jelöltem.
A Hipparcos asztro­metriai műhold mintegy 15 évvel ezelőtt sok kettős­csillagot is felfedezett, melyek egyike a HDS 1161 nevet kapta. A WDS 2000. évi kiadásában jelent meg 08087+5750 koordi­nátával, az A 1075-tel egyező paraméterekkel. A főcsillag DM száma BD +58o1096 ill. HIP 39878, fényessége 8,6m. A jobb oldali ábrán 2 számmal van jelölve.
Hogy az A 1075 és a HDS 1161 valójában azonos objektum (az utóbbi pozíci­ójában), Brian Skiff derítette ki 2005-ben, így azóta a WDS-ben egyedüli bejegyzésként az eredeti Aitken-néven, 08087+5750 módosított koordi­nátával szerepel, azaz az ábra 2 jelű csillaga. Az amatőr­csillagászok körében ma még nem elterjedt, hogy közvetlenül észlelés előtt az Interneten a legnaprakészebb forrást tanul­mányozzák, így könnyen előfordulhat, hogy az A 1075-öt felkeresve az észlelés rossz azonosítás miatt vall kudarcot. Az MCSE kettős­csillag észlelő szakcsoport­jának archívumában erről a párról nincs megfi­gyelés, noha paramétereit tekintve közepesnél erősebb amatőr műszerrel a siker reményében lehetne próbál­kozni, amihez ezúton is - a keresőtérképnek szánt ábrán túlmenően - 10-es seeinget kíván a szerző. (Az 1 és 2 számokkal jelölt csillagok távolsága 9', a SAO 26701 fényessége 6m.)

Vaskút, 2006. január 8.