Ritkán észlelt kettősök nyomában XXIII.

Az előző rész folytatásaként most Berkó Ernő amatőr­társunk április hónapban végzett CCD-s kettős­méréseit tárom az érdeklődők elé. A korábbi gyakor­lattal megegyezően az objek­tumok kiválasztása a USNO aján­latának megfelelően történt, néhány kivételtől eltekintve az adott időszakban kedvező helyzetben lévő Cancer csillagkép területén. Elsőként említem a galak­tikus egyen­lítőtől 32o-ra található M67 nyílt­halmaz mintegy 0,0003 négyzet­foknyi területét, ahol nem kevesebb, mint 17 rendszer került távcsővégre! Erről külön ábrát készítettem; ha valaki netán észlelni szeretne közülük, annak nagy segítségére lehet, mivel több pár WDS szerinti kerekített koordinátája pontatlan. (A kilenc észlelt CHE kettős közül egy kívül esik az ábrázolt területen).

Észlelt kettősök az M67 területén

Az észleléssorozat érdekessége, hogy nyolc rendszer katalo­gizálatlan. Közülük három a GSC szerint non-star objektum, azaz a fotó­lemezeken a kompo­nensek nem különíthetők el. További néhány esetben a tagok szeparáltak, azaz önálló GSC számuk van; ez igaz egyes katalo­gizált kettősökre is. Az ábra - amely a Guide programmal készült - olvas­hatósága érdekében az új rendsze­reknél a GSC rövidítést és a zónaszámot elhagytam, csak a sorszámot tüntettem fel; a zónaszám mindegyik esetben 814, amint a táblázatban is olvasható.

Nézzünk az észlelt kettősök közül néhány érdekesebb esetet a már kialakult szempontok szerint! A KU 33 1902-es és 1959-es mérései megfelelnek a kompo­nensek saját­mozgásának, a szög­távolság csökken, a pozíci­ószög növekszik; Ernő mérése nem egyezik ezzel a tenden­ciával. Ehhez a STF 1285 annyiban hasonlít, hogy a felfe­dezéskori és a Tycho 1991-es mérése igazolja a saját­mozgásból adódó lassú szög­távolság és PA csökkenést; a CCD-mérés szerint 0,2"-cel nagyobb a távolság, mint 11 évvel korábban, a 12 felvétel 0,08"-es szórása mellett, tehát itt olyan minimális eltérésről van szó, ami feltehetőleg az amatőr körül­mények rovására írható.

J.A. Parkhurstnak három kettősét tartalmazza a WDS; mindegyikük standard pár, főcsil­laguk mira típusú változó (V Cnc, W Her és R Lac). A PAR 1 (V Cnc) CCD-s észlelése itt össz­hangban van a korábbi mérésekkel. A Hipparcos mérése szerint a főcsillagnak hatszor nagyobb a saját­mozgása, mint a WDS-ben szereplő adat; a kettős­méréseket figyelembe véve ez csak akkor lehet igaz, ha a társnak is megfelelő saját­mozgása van. A csillag­párról két és fél évvel ezelőtt az alábbi vizuális észlelés született: "210x: PA 280. Kissé eltérő, sárga-fehér, standard kettős. Egy csillagsort vezet. Kb. 11,5 és 12 magnitúdó fényesek lehetnek a tagok." Most az említett három tagú csillagsor a CCD jóvoltából pontos para­métereket kapott, amik a táblázatban olvashatók.

A Bereniké haja csillagképben található BGH 5 jelű, nagy saját­mozgású cpm pár problémás eset. A WDS első három kiadásában a dátum nélküli első mérés 222o-ot és 81,5"-et ad meg; Ernő mérése ezzel megegyezik. Ugyanakkor a WDS 2001-es kiadása szerint egy mérés történt 1936-ban, ahol a szög­távolság 58"! Saját véleményem: lehet, hogy a kettős­csillag azonossága kérdéses.

Lapunk ez év júniusi számának kettős­rovatában részletesen olvas­hattunk a 35 Com (STF 1687) trióról, helye­sebben szólva a binary főpárról, ami saját tapasz­talatom szerint is kemény dió. CCD-vel természe­tesen csak a távoli C komponens észlelése jöhetett szóba. Ezt 1983-ban jómagam 20 centis Newtonommal 90-szeres nagyítással széles, nagyon egyen­lőtlen párként észleltem PA 120 fokkal, de egy hónappal később 45-szörössel a fényes, sárga főcsillag miatt EL-ra volt szükség a kísérő megpil­lantásához (PA=230o). A most CCD-zett rendszerek közül a HJ 2462 '93 márciu­sában került vizuális megfi­gyelésre Ernő által, az alábbiak szerint: "210x: Sárga-kék, alig eltérô, PA 30-as, szép pár. Standardnál nyiltabb."

Sajnos az április hónapban végzett megfi­gyelések között a fentiektől izgalmasabb objek­tumok nem akadtak, további hasonló eszme­futta­tásoktól pedig inkább megkímélném a tisztelt olvasókat. A kötelező, legutób­bival azonos formátumú táblázatban a CCD mérések és a WDS 2001-es kettős­kata­lógus adatai olvas­hatóak. A GSC számmal rendelkező párokKatalogizálásig "Anonym" névvel szerepelnek és az "x" jelű kompo­nensekA jelenlegi táblázatban a  komponensek jelölésére a bevett gyakorlat szerinti latin nagybetűket alkalmazzuk! katalogizálatlanok.


2002.08.11. Nyomtatásban megjelent: Meteor 2002/9