Ritkán észlelt kettősök nyomában XXII.

A jelen írásban Berkó Ernő ez év első negyedévi CCD-vel végzett kettős­észle­léseinek publi­kálását tűztem ki célul. A három hónap alatt a rossz időjárás miatt amatőr­társunk nem kis bosszúságára "mindössze" 78 független észlelés­sorozatot tudott készíteni, kettő kivéte­lével mind március hónap folyamán. Ennek kapcsán engedtessék meg nekem a DSSC 10. számát említő két eddigi utalás mellé egy kissé másirányú megjegyzés: véleményem szerint a magyar válto­zóész­lelők nemzet­közileg elismert ered­ményei mellett most már a kettős­megfigyelés terén sem kell szégyen­keznünk, tekin­tettel arra, hogy Ernő egyedül közel kétszer annyi kettőst észlelt, mint a kiad­ványban szereplő hat másik személy összesen. A nemzetközi megjelenést rovat­vezetőnk, Ladányi Tamás közre­működése tette lehetővé. (L. Meteor 2002/5., 50.o.)

A szokásos táblázat közlésen túl most is felhívnám a figyelmet néhány érdekes mérési ered­ményre és párhuzamos vizuális észlelésre. A J 1951 jelű trió a Jonckheere kettősöknél nem ritkán előfor­duló eltérést mutat. Az A és C (BD-ban is katalo­gizált) kompo­nensek saját­mozgásáról Tycho-mérés van, de a 60 év alatt ebből adódó 2"-es szög­távolság növekedés majd' nagyság­renddel elmarad az egyetlen 1941-es és Ernő mérése közti 18"-nyi különb­ségtől! Az AC 2000.2 1908-as és a GSC 1982-es pozíci­óadatai alapján egyértelmű a WDS, helye­sebben szólva az eredeti katalógus hibája. A főpár esetében a WDS 2001-es kiadásában megjelent 1907-ben végzett mérés, Jonckheere 1941-es és Ernő megfi­gyelése inkább a pozíci­ószögben ellent­mondásos.

Chevalier 139. és 140. számú kettőseiről korábbi vizuális megfi­gyelés is van, amelyre a Vaskút-Kocsér-Ludány­halászi út autós levezetése után is még volt kedv és erő! A két pár egyszerre látható egy közepes nagyságú látóme­zőben, pontosan É-D-i irányban egymástól. 300-szoros nagyítással az alábbi leírások készültek: "CHE 139 Leo: Fehér-narancs, PA 60-as, alig eltérő, laza, halvány kettős. Távolabbi "áltárs" PA 170 felé látszik. Kis nagyítás ezzel mutatja kettősnek. CHE 140 Leo: PA 30/210. Egyenlő, halvány, fehér csillagok. Nagyon laza, könnyű. Egy csillag­háromszög hátsó tagja." A CCD-mérés szerint a CHE 139-nél van jelentősebb eltérés a 90 évvel korábbi egyetlen katalógus adattól, de a kompo­nensek saját­mozgása nem ismert.

Hogy az Ernő észlelési program­jában szereplő kettős­csillagok néha mennyi fejtörést okoznak, arra talán legjobb példa a PRT 1 esete az Orion csillag­képben (érdekes módon a WDS utolsó három kiadásában a Monocerosban is van egy PRT 1 jelű pár: a STF 955 CD kompo­nensei alkotjákA WDS 2002 őszi kiadásban már PRT 9001 néven szerepel!). A felfedező H.S.Pritchett (korábbi névkódja PHS) a WDS-ben 5 rendszer 7 bejegy­zését mondhatja magáénak. Mint 1. sorszámú pár, 1999. február elején került táv­csővégre: az AB 168-szoros nagyítással kicsit eltérő, nyílt, PA 130-as kettős, sárga-narancs színekkel. A délre levő csillagnak (B tag) PA 50o irányban halvány vörös társa látszik, standard, de nagyon eltérő kettőst alkotva. Ezek a becsült para­méterek a katalógus ada­tokkal megegyez­nek. Két évvel később, már CCD-vel mérve PA=79,26o és S=42,13" (AB) illetve PA=118,28o és S=11,45" (BC) értékek kerültek kimérésre, és jelentek meg a DSSC No. 10-ben, azzal a megjegy­zéssel, hogy ez a WDS szerinti koor­dináták közelében található GSC 115 223 jelzésű csillag, és valószínű, hogy az igazi PRT 1 kb. 15'-cel nyugatabbra van. Ezt egyéb­ként az is igazolja, hogy a főcsillagra megadott BD objektum is ott van, valamint a CCDM katalógus is ott jelzi. Hogy ez a probléma a korábbi vizuális észle­lésnél nem derült ki, annak feltéte­lezhető oka, hogy ha az amatőr egyből megtalálja a környéken a keresett kettőst, akkor nem kezdi el mérics­kélni az égi koor­dinátákat. Ezek után természetes, hogy ez év márciusában ez a rendszer is le lett lőve; az eredmény a táblázatban olvasható. Nem elhanya­golható mellék­termékként a közelben található GSC 115 393 sz. non-star objektum halvány standard párként került kimérésre, a "zöldpötty program" 101. kettőseként. A társ nem azonos a 9,8"-re levő GSC 115 811 sz. nagyon halvány csillaggal.

Az AG 83 jelű kettős CCD felvétele nem mutat számot­tevő eltérést az utolsó kata­lógus­adattól, holott a WDS mindkét komponensre ad saját­mozgást, ami az eltelt 44 év alatt jól mérhető változást ered­ményezne; a Tycho vonatkozó adata szintén használ­hatatlan, egyedül a CCDM jelez olyan minimális saját­mozgást, ami a mostani mérés pontosságán belül esik. A SEI 58 100 év alatti 2"-es szoro­sodása sem elemezhető saját­mozgás adat hiányában, hasonlóan a KZA 1 és KZA 2 jelű kettősökhöz. Az Interneten felfe­dezőjükről, S.M. Kazezáról mindössze annyit sikerült megtudnom, hogy részt vett a Hipparcos Input Katalógus (INCA) össze­állításában, valamint a Belga Királyi Obszervatórium Csillagászati Bulletinjében 1984-ben publikálta foto­grafikus kettős­csillag megfi­gyeléseit. Ezek a WDS 1996-os kiadásában jelentek meg; összesen 122 (széles szög­távolságú) rendszer, melyek közül csupán néhánynak van további mérése. Ernőnek éppen ezért illenek bele jelenlegi programjába: eddig 20 rendszert észlelt közülük CCD-vel. Az első kettőt azért emeltem ki, mert róluk 1999-ben vizuális észlelés is készült 150-szeres nagyítással: "KZA 1 UMa: PA 160-as, szoros, halvány pár. Eltérő, fehér-sárga csillagok. Halványabb a jelzettnél. KZA 2 UMa, AC: Alig eltérő, nagyon széles, fehér-sárga pár, PA 310o. AB: Kicsit közelebbi, de halványabb narancs színű társ, PA 340o. A BC inkább kelti kettős benyomását."


A HJ 494-ről és a HJ 496-ról készült mérések és a rendszerek saját­mozgása

Megdöbbentő véletlen az egymás után észlelt HJ 496 és HJ 494: az utóbbi utolsó mérése idején, 1916-ban hajszálra azonos helyzetűek voltak, csak fordított fényességgel. Mindkét pár mindkét tagjának pontos Tycho-saját­mozgás adatai vannak, amely pontosságot egyrészt a kis Tycho-mérési szórás, másrészt az mutat, hogy a számított és mért pozíciók igen jól egyeznek, melyekről a korábbi cikkek jelmagya­rázatával egyező ábrákat is készítettem. Sajnos a szög­távolsághoz képest kicsi saját­mozgás az ábra skálája miatt kevéssé látványos.A WWW lehetőségeit kihasználva a rajzok egy-egy fontosabb részletéről (kattintással) nagyítás elérhető


2002.06.06. Nyomtatásban megjelent: Meteor 2002/7-8